Uznesenie členskej schôdze OKL zo dňa 25.1. 2011

01.02.2011 13:59

 

UZNESENIE z členskej schôdze Olympijského klubu Liptova 25.1.2011 

Členská schôdza OKL

A – Berie na vedomie :

1. Správu o činnosti OKL za rok 2010

2. Správu o hospodárení za rok 2010

3. Správu revíznej komisie OKL

4. Správu mandátovej komisie

B – Schvaľuje :

1. Schvaľuje program členskej schôdze

2. Zmenu adresy sídla OKL (nie zmenou stanov)

3. Plán činnosti OKL na rok 2011

4. Návrh rozpočtu na rok 2011

5. Prijatie nových členov OKL :

                                                          Ing. Ján           Hlina

                                                           Ing. Jozef        Lukáč

                                                           Jaroslav           Vejl

 6. Udelenie čestného členstva pre Miroslava Húsku

 C – Ukladá VV OKL

 1. Prejednať diskusné príspevky z členskej schôdze

                                                           T : do konca marca

                                                           Z : predseda OKL

2. Pokračovať v organizovaní rôznych podujatí pre členov aj sympatizantov OKL

                                                           T : priebežne

                                                           Z : VV OKL

 3. Spracovať časový plán zasadnutí VV OKL

                                                           T : február

                                                           Z : predseda OKL

 4. Organizovať autogramiády a stretnutia s olympionikmi a paralympionikmi

                                                           T : priebežne

                                                           Z : VV OKL

 5. Pokračovať v diskusiach TV LIPTOV s olympionikmi a paralympionikmi 

                                                           T : priebežne

                                                           Z : predseda OKL + VV OKL

 V Lipt. Mikuláš 25.1.2011                            návrhová komsia v zložení pracovala v zložení:

                                                                       pp. Bystričan, Fronko, Gábriš